बागलुङ र पर्वतकोअदुवाबारी जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल • Nepal's Trusted Digital Newspaperबागलुङ र पर्वतकोअदुवाबारी जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • बागलुङ र पर्वतकोअदुवाबारी जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल

बागलुङ र पर्वतकोअदुवाबारी जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल

  • शनिबार, बैशाख १३, २०७७
बागलुङ र पर्वतकोअदुवाबारी जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल

काठमाडौँ, १३ बैशाख । बागलुङको रामरेखा र पर्वतको अदुवाबारी जोड्ने लामो झोलुङ्गे पुल । कालीगण्डकीमाथी निर्माण भएको उक्त पुलको लम्बाई ५६७ र उचाइ १५३ मिटर छ ।

TNA Balewa
nfdf] k’n
an]jf, !# j}zfv . afun’ªsf] /fd/]vf / kj{tsf] cb’jfaf/L hf]8g] nfdf] emf]n’ªu] k’n . sfnLu08sLdfyL lgdf{0f ePsf] pQm k’nsf] nDafO{ %^& / prfO !%# ld6/ 5 . t:jL/M tf/fgfy cfrfo{, /f;;

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका