व्यास नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको शुरुवात • Nepal's Trusted Digital Newspaperव्यास नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको शुरुवात • Nepal's Trusted Digital Newspaper
  • होमपेज
  • व्यास नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको शुरुवात

व्यास नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको शुरुवात

  • बुधबार, पुस २, २०७६
व्यास नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको शुरुवात

तनहुँ, २ पुस  । तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ शेरास्थित बसन्त आधारभूत विद्यालय बालविकासमा अध्ययनरत विद्यार्थी दिवा खाजा खाँदै । व्यास नगरपालिकाले पुस १ गतेबाट नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित ७५ वटा विद्यालयका बालविकास र एक कक्षाका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको शुरुवात गरेको छ ।

KN Tanahu2 1
ljBfyL{nfO{ lbjf vfhf
tgx’F, @ k’; M
tgx’Fsf] Jof; gu/kflnsf–!! z]/fl:yt a;Gt cfwf/e”t ljBfno afnljsf;df cWoog/t ljBfyL{ lbjf vfhf vfFb} . Jof; gu/kflnsfn] k’; ! ut]af6 gu/If]qleq ;~rflnt &% j6f ljBfnosf afnljsf; / Ps sIffsf ljBfyL{nfO{ lbjf vfhfsf] z’?jft u/]sf] 5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]÷/f;;

तस्वीर : कृष्ण न्यौपाने

आजको ट्रेन्डिङ समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका